PGS.TS Bùi Đức Nguyên

Giám Đốc

 

ĐT: 0914693266

Email: nguyenbd@tnue.edu.vn

ThS. Phạm Đức Hậu

P. Giám đốc

 

ĐT: 0915363226

Email: haupd@tnue.edu.vn

TS. Trần Ngọc Hà

P. Giám đốc

 

ĐT: 0983168400

Email: hatn@tnue.edu

ThS. Trần Tú Hoài

Chuyên viên

 

ĐT: 0963552888

Email: hoaitt@tnue.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Trường

Giáo viên

 

ĐT: 0915016063

Email: truongnv@tnue.edu

TS. Ngô Tú Quyên

Giáo viên

 

ĐT: 0915023306

Email: quyennt@tnue.edu.vn

ThS. Đoàn Minh Thái

Giáo viên

 

ĐT: 0968158818

Email: thaidm@tnue.edu.vn

ThS. Lê Bích Liên

Giáo viên

 

ĐT: 0983444586

Email: lienlb@tnue.edu.vn